Giới thiệu MIS – Trường ĐH Kinh Tế – ĐH Huế

Quá trình hình thành

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, trực thuộc Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế có tiền thân là Bộ môn Khoa học cơ sở trực thuộc Khoa Kinh tế – Đại học Huế thành lập năm 1995 và được đổi tên nhiều lần để phù hợp với nhiệm vụ chính trị. Đổi thành Bộ môn Thống kê toán kinh tế trực thuộc trường Đại học Kinh tế theo Quyết định số 662/QĐ – ĐHH – TCNS của Giám đóc Đại học Huế ngày 24 tháng 12 năm 2002; đổi thành Bộ môn Hệ thống thông tin kinh tế theo Quyết định số 521/QĐ – ĐHH – TCNS ngày 21 tháng 04 năm 2005 của Giám đốc Đại học Huế; Vào ngày 20 tháng 06 năm 2006, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế chính thức được thành lập trên cơ sở Bộ môn Hệ thống thông tin kinh tế. Continue Reading

Giới thiệu MIS – Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên

Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế được thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHTN, ngày 11 tháng 08 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở Bộ môn Hệ thống Thông tin kinh tế được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-TCCB ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Continue Reading

Giới thiệu MIS – Đại học Thương mại

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế là một trong 12 khoa đào tạo chuyên ngành của Trường Đại học Thương mại, có chức năng nhiệm vụ: đào tạo bậc đại học, sau đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin và tham gia đào tạo tất cả các chuyên ngành khác của Trường, tổ chức triển khai và quản lý các hoạt động khoa học công nghệ phục vụ đào tạo và sản xuất, kinh doanh thương mại đặc biệt là quản lý hệ thống thông tin thị trường và thương mại. Continue Reading